ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 พฤศจิกายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กันยายน 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์