อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
อีเมลติดต่อ ing-orn.tan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การสร้างมูลค่าเพ่ิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เสร็จสิ้น
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสร็จสิ้น