มูเตลู : ความเชื่อกับการท่องเที่ยว
Mutelu : Beliefs and Tourism


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็ เจ้าพระยา
รายละเอียดวารสาร 20 (1), 220-240
URL อ้างอิง http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/13-ทีทัศน์-20-ฉ1-ปี-64-มูเตลู.pdf
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน