การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
The Decision to Use the Accounting Office in Khlong Sam Wa Area Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565. หน้า 186-198
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256414/170144
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน