ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sumana.sot@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
กศ.ด. - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การศึกษา - ผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -