ความหมายของคำว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร.
Definition of “Sale” Under the Revenue Code


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชต์ภาคย์
รายละเอียดวารสาร 15, 39 (มีนาคม – เมษายน 2564): 240-249.
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/249248/169921
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน