การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน
A Research Synthesis of Quasi and Experimental Studies for Thai Elderly Health Promotion at Currently


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 2/7/16-29
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/251342/171698
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน