บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
The Role of Sub District Community Organization Council for Local Economy Development in Surin Province


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
รายละเอียดวารสาร 4(2) หน้า 281-294
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน