การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Uniswap) ในประเทศไทย
การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Uniswap) ในประเทศไทย


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 23-38
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/article/view/256738/172259
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน