เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
Behaviors in tourism of Middle East Tourists in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism)
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.60
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2014
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน