อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ malinee.pan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. การบริหารการพยาบาล - มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -