อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nannalin.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ เสร็จสิ้น