บทบาทพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 : การคัดกรองสุขภาพ เทคนิคการฉีดวัคซีน การดูแลต่อเนื่องหลังฉีดวัคซีนและการบันทึกทางการพยาบาล
Nurses' Roles for COVID-19 Disease Prevention Vaccination: Health Screening, Injection Technique, Post-Vaccination Continuing Care and Nursing Records


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสาร มฉก. วิชาการ
รายละเอียดวารสาร 2/7/1-15
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/251789
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน