การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
A Study of Strengths and Weaknesses of Islamic Cooperatives in Thailand


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Scientific and Technical Advancerments (USTA)
รายละเอียดวารสาร Vol 2 No 1 Publication Date : 201601-31
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน