การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 4 กุมภาพันธ์ 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด