อาจารย์ทศพร มะหะหมัด


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษารูปแบบจำลองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ในประเทศสิงคโปร์ ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด
ความเชื่อมั่นของกรรมการมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้น
การศึกษาค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติอินเดียในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
Thailand SME : Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? เสร็จสิ้น