การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 26 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กุมภาพันธ์ 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด