การสังเคราะห์เนื้อหาจิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจองค์กร
Review of the Human Resources Synthesis Psychology for Management of Business Organization


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Test Engineering & Management
รายละเอียดวารสาร 83/1180-1192
URL อ้างอิง
Impact Factor 1
TCI กลุ่มที่ Q4
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน