ความเชื่อมั่นของกรรมการมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 8 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 20 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด