ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย
How to produce nursing to meet the needs of graduate user in the 21st century: Challenges of Thai nursing instructors.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 176-186
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน