การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2
Buliding Community's Network and Marketing Communication to develop Wat Pak Bor Local Business Group under The 2nd Year Yuwapat Rakthin Saving Plus


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน