แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพอุทยานเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อย่างมีประสิทธิภาพ
A GUIDELINE FOR EFFECTTIVE CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF PHRA NAKHON KHIRI PARK (KHAO WANG)


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 หน้า83-93
URL อ้างอิง https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4976/2365
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน