อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ suttiwan.kan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักบัญชีในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวที่มีการจัดทำบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia เสร็จสิ้น
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เสร็จสิ้น
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand เสร็จสิ้น
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study เสร็จสิ้น
Factors of Finance Cost and Economic Benefit Analysis of Solar Renewable Energy Production for Decision to Business Investment in Thailand เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia เสร็จสิ้น