สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการบัญชี (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์อรวรรณ บุญบูชาไชย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ บุญประธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย มิตรภานนท์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรด สองเมือง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง