ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิท
What is the Relationship Between Experiences in Nursing Practicum and Running Student Club’s Activities: any Impact on the Analytical Thinking Skills


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หน้า 117-132
URL อ้างอิง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/article/view/58032/47984
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน