รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ “กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE” ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย
A Causal Relationship Model of “Service AIRSERVE Strategies” Toward to the Repeat Service of Garuda Indonesia Airline’s Passengers


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน 2564)
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้โดยสารสายการบินไทย แอร์เอเชีย
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน