ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประติมากรรมที่ตั้งประจำอยู่ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเ
The Copyright Infringement Exception on Publicly Displayed Sculptural Works, According to The Copyright Act of 1994, Analyzed in Being Compared with T


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชต์ภาคย์
รายละเอียดวารสาร 15, 40 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564): 54-66.
URL อ้างอิง 249997-Article Text-892365-2-10-20210518.pdf
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน