อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ prapas.pho@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบเครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมและฝุ่นละอองในอากาศ เสร็จสิ้น
เครือข่ายอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองแบบกระจาย เสร็จสิ้น
Ultrafast all-optical ALU operation using a soliton control within the cascaded InGaAsP/InP microring circuits เสร็จสิ้น
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ เสร็จสิ้น
การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ เสร็จสิ้น
เครื่องตั้งเวลาให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้ Arduino เสร็จสิ้น
ระบบการตรวจสอบระดับน้ำแบบไร้สายเพื่อป้องกันอุทกภัย เสร็จสิ้น