การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
QR Code Application for Goods and Product Information


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 26 มิถุนายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม