ระบบการตรวจสอบระดับน้ำแบบไร้สายเพื่อป้องกันอุทกภัย
Water Level Monitoring with Wireless System to Prevent Flooding


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม