ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 พฤศจิกายน 542
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 6 มกราคม. 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 6 มกราคม. 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม