อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการตลาด
อีเมลติดต่อ veerawat.phu@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงิน. เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ระบบชาระเงิน GrabPay E- Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา: พื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y เสร็จสิ้น
Factors Affecting the Success Decision to Purchase Thai Franchise Businesses Management of Customers Interested in Becoming Entrepreneurs: The Study of a Causal Relationship Trade Model. เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEsในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: ผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหา นคร เสร็จสิ้น