อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pimpat.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วท.ม. , ศศ.ด ด้านอาชีวศึกษา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - สาธารณสุข
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เสร็จสิ้น