การสร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.): กรณีศึกษา ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Health Promotion in the Control of Electronic Cigarette Use among Youth in the community with Village Health Volunteers Participation: A Case study Bang Khwan Sub district, Mueang District, Chachoengsao Province.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 กรกฎาคม 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
ดร.สุวัฒนา เกิดม่วง
รศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล
รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน