อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ tanawat.rua@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พย.ม. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - สาธารณสุข
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -