). การสร้างห้องเรียนผู้นำของสถาบันสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
Creating a Classroom Leaders of Education Institution 21 Century.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น,
รายละเอียดวารสาร 8(2). 405-418
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/251853/174669
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน