อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ voralux.vor@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.บ. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Relationship Between Optimism and Well-Being of Airlines’ Employees after Being Lay Off during The Impact of COVID-19 Pandemic: The Mediating Effect of Resilience, Human Resource Development Journal, เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน บทบาทตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์กร เสร็จสิ้น
The Relationship Between Optimism and Well-Being of Airlines’ Employees after Being Lay Off during The Impact of COVID-19 Pandemic: The Mediating Effect of Resilience เสร็จสิ้น
Learning and Development’s Role in The VUCA World for Sustainable Organization, เสร็จสิ้น