อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ voralux.vor@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.บ. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน บทบาทตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์กร เสร็จสิ้น