ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน บทบาทตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์กร
The relationship between personal characteristics and self-development in the workplace: the moderating role of organizational support


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มีนาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 เมษายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 25 เมษายน 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา