อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kittikan.kan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย