การลดน้าสูญเสียในระบบจ่ายน้าประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา
REDUCING WATER LOSS IN WATER DISTRIBUTION SYSTEM IN THE AIRPORT USING SUBSTITUTES MATERIALS OF WATER PIPES


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University:
รายละเอียดวารสาร Vol.1 No.2 July – December 2021 หน้า 13-26
URL อ้างอิง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/article/view/246941/167495
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน