การใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก: แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
USING DEEP LEARNING TECHNIQUES: THE WAYS TO DEVELOP CREATIVITY


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดวารสาร 2/16/278-293
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/252210/172417
Impact Factor 0.11
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน