กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขนมไทย


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) หน้า 241-251
รายละเอียดวารสาร วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) หน้า 241-251
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน