อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ satit.run@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ผ่านกระบวนการคิวซีสตอรี่ เสร็จสิ้น
การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด เสร็จสิ้น
การประเมินทางเลือกในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการบำรุงรักษาบนพื้นฐานความเชื่อมั่น เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 กับคิวซีสตอรี่ เสร็จสิ้น