อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ songkran.cha@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 22 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
ระบบร้านขายเครื่องพิมพ์ออนไลน์. เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี เสร็จสิ้น
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สาธิต. เสร็จสิ้น
ระบบข้อสอบออนไลน์วิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนรับประทานยา เสร็จสิ้น
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
ระบบสารสนเทศการจองห้องประชุม บริษัท เค-ซอฟท์แวร์. เสร็จสิ้น
ระบบร้านเช่ารถยนต์. เสร็จสิ้น
การพัฒนาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนบนโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Thunkable เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการปริญญานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยา ลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศร้านยาและเวชภัณฑ์ เสร็จสิ้น
ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์. เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลดาอะพาร์ตเมนต์ เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เสร็จสิ้น
พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อเฟสบุ๊คไลฟ์ เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันจองคิวร้านทำเล็บบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศร้านกาแฟคอฟฟี่เดอลอง เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับสั่งอาหารของร้าน Mee Dee Café เสร็จสิ้น