การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับสั่งอาหารของร้าน Mee Dee Café
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับสั่งอาหารของร้าน Mee Dee Café


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร