ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 ธันวาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร