ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มิถุนายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร