สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร 14 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง