ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sirivimol.pun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย