ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sirivimol.pun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช้ากว่ากำหนด
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่าทันสื่อลวง (พนันออนไลน์) เสร็จสิ้น