โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
travel project


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 มีนาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 30 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมการท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน